Algemene voorwaarden voor onze opleidingen en workshops

De voorwaarden gelden voor alle opleidingsactiviteiten, bijeenkomsten, workshops en lezingen van de Academie voor Psychologica.

 1. Inschrijving voor een opleiding of workshop geschiedt door het invullen van het e-mailformulier op de website, behorend bij de betreffende activiteit of door het volledig invullen van ons inschrijfformulier. Dit is een voorlopige inschrijving. De cursist (inschrijver) heeft nog 14 werkdagen bedenktijd om de inschrijving te annuleren en de academie om de inschrijving te weigeren.
 2. Met de voorlopige inschrijving geeft de inschrijver aan op de hoogte te zijn van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.
 3. Nadat de academie de inschrijving geaccepteerd heeft, ontvangt de inschrijver een bevestiging van de inschrijving en de factuur met de aanbetaling. De inschrijver heeft recht op minimaal 7 dagen bedenktijd alvorens de aanbetaling te voldoen.
 4. Met het voldoen van de aanbetaling maakt de inschrijver de inschrijving definitief.
 5. Het cursusgeld kan na overleg met de academie in termijnen betaald worden. Elk termijn dient op de afgesproken tijd voldaan te zijn.
 6. Bij niet tijdige betaling worden extra kosten in rekening gebracht.
 7. Annulering dient via e-mail te gebeuren. Wordt de inschrijving binnen 10 dagen voor aanvang van de opleiding geannuleerd, dan wordt de aanbetaling als administratiekosten in rekening gebracht. Na de start van de opleiding wordt geen restitutie meer gegeven.
 8. In overleg met de academie kan een andere deelnemer de plaats op de opleiding innemen. Dit dient dan voor aanvang van de opleiding geregeld te zijn.
 9. Bij tussentijds stoppen met de opleiding bij ernstige ziekte of een calamiteit worden – in overleg met de academie – niet meer dan de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht.
 10. De Academie voor Psychologica kan besluiten een opleiding te annuleren wegens te weinig deelnemers. De academie dient dat minstens 10 dagen voor aanvang van de opleiding te melden aan de cursist. Een eventueel alternatieve locatie of opleidingsdata kan dan worden aangeboden. Bij annulering door de academie ontvangt de cursist binnen 5 werkdagen restitutie van alle door hem/haar gedane betalingen.
 11. De Technician wordt afgesloten met een deelnamebewijs. De Practitioner wordt afgesloten met een certificaat. Cursisten kunnen alleen certificeren als zij meer dan 80% van de opleidingstijd aanwezig waren en het cursusgeld is voldaan.
 12. Van het door de Academie voor Psychologica verstrekte cursusmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de academie mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderzins.
 13. De Academie voor Psychologica behoudt zich het recht voor de groepssamenstelling, trainingslocatie, lesdagen en aanvangstijden zowel vooraf als tussentijds te wijzigen.
 14. De Academie voor Psychologica is bij monde van haar trainers gerechtigd te besluiten dat – voor een ongestoorde voortgang van de opleiding of voor de cursist zelf – een cursist de opleiding niet langer kan volgen. De redenen hiervoor worden dan met de cursist besproken. In geval van uitsluiting van verdere opleiding wordt het betaalde cursusgeld verrekend op grond van het aantal gevolgde opleidingsdagen.
 15. De Academie voor Psychologica stelt bij monde van haar trainers de regels vast die op de trainingslocatie(s) in acht genomen dienen te worden. Deze regels worden bij de start van de opleiding kenbaar gemaakt aan de cursisten.
 16. Alle informatie die door de cursisten worden verstrekt is vertrouwelijk voor de Academie voor Psychologica, haar medewerkers en docenten.
 17. De Academie voor Psychologica en de trainers zijn nimmer aansprakelijk voor schade die een cursist leidt en voor (extra) kosten als gevolg van het volgen van de studie en/of het voortijdig beëindigen ervan, ongeacht de oorzaak.
 18. De Academie voor Psychologica en de trainers zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies aan persoonlijke goederen van de cursisten op de trainingslocatie(s).
 19. De Academie voor Psychologica en de trainers zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies die de cursist toebrengt aan de inventaris van de trainingslocatie(s) of aan de trainingslocatie(s).
 20. De Academie voor Psychologica conformeert zich aan de beroepscode van de NVNLP, waaronder een geheimhoudingsplicht.
 21. De Academie voor Psychologica streeft ernaar haar clienten/cursisten een hoge mate van kwaliteit te bieden. Om onze kwaliteit te waarborgen, is er een interne klachtenprocedure en de mogelijkheid in beroep te gaan bij de NVNLP.