Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Academie voor Psychologica (AVPL)  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De AVPL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken nadat je deze verstrekt hebt:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum en -plaatst
 • Telefoonnummer en e-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De AVPL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van aanvragen en opdrachten
 • Het verwerken van aanmeldingen voor het volgen van een opleiding, training of workshop
 • Het verstrekken van informatie en/of sturen van bestelling(en), studiemateriaal en/of brochure(s)
 • De toegang te verstrekken/verkrijgen tot het e-learningprogramma
 • Het vervaardigen van diploma’s en/of certificaten en toezending daarvan
 • Om je te informeren of met je te communiceren via mail (ook nieuwsbrief), telefoon of chat
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren
 • Overige dienstverleningen m.b.t. het geven van opleidingen, trainingen of workshops en andere bijeenkomsten

Geautomatiseerde besluitvorming
De AVPL neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de AVPL) tussen zit. De AVPL gebruikt hier geen computerprogramma’s of systemen voor.

Bewaartermijn
De AVPL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Standaard persoonsgegevens > Fiscale bewaartermijn 7 jaar.
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie, waaronder nieuwsbrieven > Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven en na uitschrijving maximaal 3 maanden.
 • Reflectieverslagen en gegevens voor certificaten > 5 jaar i.v.m. accreditatie branchevereniging.
 • Chatgeschiedenis maximaal 3 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
De AVPL verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De AVPL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen met inachtneming van de bewaartermijn. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de AVPL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@avpl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. De AVPL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De AVPL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Toegang website AVPL.nl
Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan je worden gevraagd om persoonlijke en/of organisatiegegevens op te geven. Dergelijke gegevens zullen door de AVPL te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met de AVPL worden verwerkt.
De website en formulieren zijn beveiligd middels SSL zodat je gegevens veilig verstuurd worden zonder dat deze onderschept kunnen worden door anderen.
De website maakt gebruik van cookies, de informatie daarover kun je teruglezen op de pagina met de ‘cookieverklaring’.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen?
Voor vragen n.a.v. deze verklaring kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van de AVPL, de gegevens daarvoor vind je op de contactpagina.

Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVPL de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. De AVPL is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. De AVPL is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden door contact op te nemen zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Links naar andere websites
De website van de AVPL bevat links naar andere websites die buiten het AVPL-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. De AVPL is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.