Over ons

Missie en Profiel

De missie van de Academie voor Psychologica is mensen leren om vanuit innerlijke kracht een antwoord te geven op het leven. Leven vanuit innerlijke kracht betekent zowel krachtig als kwetsbaar durven zijn.

Met antwoord geven op het leven bedoelen we op een ecologische manier kunnen reageren op wat je treft. De Academie wil hier een bijdrage mee leveren aan een maatschappij waar mensen en organisaties zich op een gezonde en integere manier kunnen ontwikkelen.

Profiel 

De academie richt zich op persoonlijke ontwikkeling. Onder persoonlijke ontwikkeling verstaan wij 'je bewust worden van je gedrag, je denken en je voelen en daar bewust sturing aan kunnen geven'. De voorwaarde is dat je inzicht hebt in wie je bent en in je plek in de samenleving. Binnen deze visie hanteren we de volgende uitgangspunten: Ontwikkeling kan niet zonder de omgeving, zonder andere mensen plaatsvinden. Persoonlijke groei is altijd bewustzijnsontwikkeling. Het besluit om je met anderen verbonden te voelen, te vertrouwen en jezelf toe te staan van anderen te leren.

Krisnamurti zei ooit “To be, is to be related” .

De missie van de academie is mensen en organisaties in het proces van persoonlijke ontwikkeling te begeleiden en hun zelfsturing te vergroten. Het betekent dat we ten eerste deze visie uitdragen en ten tweede er een voorbeeld van zijn. De academie dient haar ethiek vanuit haar eigen uitgangspunten vorm te geven.

De academie in het maatschappelijk speelveld

“To be related” is misschien wel de belangrijkste uitdaging van deze tijd. Dit gaat samen met een besef van verantwoordelijkheid voor onze omgeving. Veel organisaties realiseren zich dit en merken dat “win-win” situaties meer opleveren. De wereld wordt steeds meer “related”. Wat nog ontbreekt, is het nemen van de verantwoordelijkheid. De academie kan hierin een voorbeeld zijn. We leren mensen zonder oordeel te kijken, anderen te respecteren in wie ze zijn en zich ervan bewust te worden dat persoonlijk ontwikkeling niet zonder anderen kan plaatsvinden. We hebben elkaar nodig. Dit geven we ook in ons beleid vorm door samen te werken en gebruik te maken van de expertise van anderen. Niet vanuit een sfeer van concurrentie, maar vanuit duurzame relaties.

Missie

Van de medewerkers van de Academie voor Psychologica wordt verwacht dat ze hun individuele missie onderzoeken en te allen tijde toetsen aan de missie van de academie. Het is voor de academie van belang dat de medewerkers haar missie ondersteunen en bereid zijn deze in de praktijk te brengen. We belichten de belangrijke waarden van de academie:

De missie is belangrijker dan de winst en de diensten die we leveren. Dit is de belangrijkste toetssteen.
De missie van de academie is om ‘mensen te helpen en te leren vanuit innerlijke kracht een antwoord te geven op het leven’.

Leven vanuit innerlijke kracht betekent zowel krachtig als kwetsbaar durven te zijn. Antwoord geven op het leven betekent op een ecologische manier reageren op wat je treft.

De academie wil hiermee - naast en door individuele ontwikkeling - een bijdrage leveren aan een maatschappij waar mensen en organisaties op een gezonde en integere manier handelen.

De academie wil een bijdrage leveren in bewustzijnsontwikkeling door het creëren van een integere, eerlijke en op principes gebaseerde maatschappij waar vertrouwen, samenwerking en individuele vrijheid samengaan.

De missie van de academie is mensen te motiveren zich te ontwikkelen als authentieke, zelfstandige individuen die vanuit een innerlijk besef van wederzijdse afhankelijkheid compassie ontwikkelen om van daar uit een positieve, harmonische bijdrage te leveren aan de samenleving. 

Ethiek

We zijn een organisatie die gedreven wordt door een Ethische Missie. Om die te realiseren, vinden wij de volgende belangrijke waarden van toepassing:

 • authenticiteit
 • respect
 • transparantie
 • integriteit
 • duurzaamheid
 • compassie

Authenticiteit

Iemand die authentiek is, is congruent op alle niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Hoe je fysiek staat, klopt met hoe je je voelt, wat je denkt en wie je in essentie bent. Je bent echt en geloofwaardig in je jezelf presenteert. Medewerkers van de academie zijn zich bewust van hun authenticiteit en bereid zich hierin te ontwikkelen. Ze zijn zich bewust van hun eigen unieke bijdrage en stimuleren de unieke bijdrage van anderen. Dit gaat niet over ego, niet over het vertellen hoe goed je bent, maar over het aangrijpen van elke mogelijkheid iets van je eigen uniekheid aan anderen mee te geven.

In gedrag betekent dit:

 • Je bent je bewust van je belangrijkste waarden, drijfveren en missie.
 • Je komt 'echt' over in je gedrag en houding.
 • Je doet wat werkelijk belangrijk voor je is.
 • Je bent open en eerlijk naar jezelf en naar anderen.
 • Communicatie met anderen gaat als vanzelfsprekend, je eigen kern is zichtbaar.
 • Een grotere doelgerichtheid.
 • Ontspannen levenshouding.
 • Er is een vanzelfsprekendheid in hoe je je plek inneemt.
 • Je voelt je thuis met jezelf in je omgeving.

Respect

Hieronder verstaan we een benadering waarbij de ander zich écht gehoord en begrepen voelt, op een manier die recht doet aan iedereen. In dit wederkerige proces staan de vragen, wensen en behoeften van mensen en het geven en bieden van vertrouwen centraal. Onderdeel van een respectvolle bejegening is je bewust zijn van je eigen normen en waarden ten opzichte van die van de ander en duidelijk zijn in het aangeven van je grenzen.

In gedrag betekent dit:

 • Stelt de mens centraal.
 • Geeft voldoende aandacht.
 • Is begripvol en zorgvuldig.
 • Waarborgt privacy.
 • Biedt vertrouwen en veiligheid.
 • Is uitnodigend en servicegericht.
 • Laat mensen in hun waarde.
 • Is aanspreekbaar en betrouwbaar.
 • (H)erkent grenzen en maakt deze bespreekbaar.

Transparantie

We vinden openheid en eerlijkheid een groot goed. Daarom besteden we veel tijd en aandacht aan het informeren van onze omgeving, cursisten en trainers over de ontwikkelingen binnen de academie.
De academie verwacht in dit kader dat de medewerkers hun ontwikkeling en mogelijkheden met elkaar delen wat betreft leermomenten, mogelijkheden tot samenwerking en tot business. Uitwisseling van informatie en het elkaar gunnen van groei is het uitgangspunt.

In gedrag betekent dit:

 • Helder aangeven wat je van de ander wilt.
 • Helder aangeven wat jij wilt.
 • Eerlijk en open communiceren.
 • Geloofwaardig zijn.
 • Verwachtingen open met elkaar delen.
 • Persoonlijke belangen uitspreken. 

Integriteit

Integriteit is een persoonlijke of karaktereigenschap die inhoudt dat je eerlijk en oprecht bent en niet omkoopbaar. Je beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat je doet, en doet wat je zegt, hebt geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Iemand met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Als je integer bent, laat je je doen en laten niet beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

In gedrag betekent dit:

 • Zeggen wat je doet en doe wat je zegt.
 • Je houden aan principes en overtuigingen.
 • Consequent handelen naar je eigen normen en waarden.
 • Ook onder druk je aan je afspraken houden.
 • Jezelf en anderen vertrouwen tot het tegendeel is gebleken.
 • Niet uit eigenbelang van je principes afwijken.
 • Vrijmoedig spreken en voor je mening uitkomen waar dat nodig en mogelijk is.
 • Een gezonde eigenwaarde.

Compassie

Compassie is meer dan liefde, sympathie en empathie. Voor ons is het een werkwoord. Dit houdt in dat we in onze medemensen het goede naar voren halen. Compassie is het vermogen je te verplaatsen in de ander, in de schoenen van de ander te gaan staan vanuit een diep besef van gelijkheid. Wat de ander overkomt raakt mij ook, alsof het mij overkomt, zonder je zelf daarin te verliezen. Vergeving, geduld en begrip hebben hier mee te maken. Van de medewerkers van de academie wordt verwacht dat ze zich hierin ontwikkelen en in de praktijk toepassen. Verwacht wordt dat we dit niet alleen naar onze cursisten uitdragen, maar ook naar elkaar. Dit betekent jezelf niet op een voetstuk plaatsen, maar de ander gelijkwaardig behandelen, elkaar eerlijk feedback geven, je (eventuele) frustraties onderzoektenen je eigen aandeel daarin herkennen.

In gedrag betekent dit:

 • Warm en begripvol zijn tegen jezelf als je lijdt, faalt of je tekort voelt schieten, dit in tegenstelling tot je gevoelens negeren of jezelf onderdompelen in zelfkritiek.
 • Warm en begripvol zijn tegen anderen als ze lijden of tekortschieten.
 • Je ervan bewust zijn dat onvolmaaktheid, mislukking en problemen onvermijdelijk zijn.
 • Zachtaardig zijn tegen jezelf en anderen als ze iets vervelends meemaken.
 • Je ervan bewust zijn dat mensen niet alles kunnen zijn of hebben wat ze willen en deze realiteit met vriendelijkheid accepteren. 

Duurzaamheid

De academie zet zich in voor een duurzame samenleving. In ons vakgebied houdt dit in dat we ons bewust zijn van onze invloed op medemensen en dit blijven toetsen aan onze missie. De maatschappij is aan het veranderen. Persoonlijke ontwikkeling en organisatiebewustzijn gaan een steeds grotere rol spelen. Het besef van wederzijdse afhankelijkheid wordt groter. Dit gaat niet alleen over het individu en individuele zelfstandigheid, maar over de meerwaarde die elk individu kan hebben op medemensen. Van de medewerkers van de academie wordt verwacht dat ze zich hiervan bewust zijn, zich hierin ontwikkelen en dit onderschrijven.

In gedrag betekent dit:

 • Duurzaam samenwerken met andere partijen.
 • Ondernemen vanuit win-win situaties.
 • Ondernemen vanuit maatschappelijke meerwaarde.
 • Innovatieve concepten voor duurzaam ondernemen onderzoeken en ontwikkelen.
 • Zo veel mogelijk milieuvriendelijk ondernemen.

afvink Internationaal gecertificeerde NLP trainers

afvink Ruime praktische ervaring in het bedrijfsleven/ achtergrond

afvink Kleine groepen, betrokken trainers

afvink Altijd bij u op locatie

afvink Transparant, what you see is what you get.


Samen werken aan één missie

 

Contact


Larikslaan 6 (j)
3833 AM Leusden

T: 085-8768886
KvK: 62198203

Facebook Academica voor Psychologica